របៀប Write CD or DVD Software ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Ultra ISO

\Rightarrow កម្មវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់សព្វថ្ងៃសំរាប់ Write CD និង DVD គឺមានច្រើន សន្ធឹកសន្ធាប់ ហើយការប្រើប្រាស់ទៀតសោត​ គឺអាស្រ័យទៅលើចំនូលចិត្ត និង ទំលាប់...


Continue reading ...