របៀបធ្វើឲ្យ Mathtype 6.7 អាចវាយភាសា LateX បាន

\space\spaceក្រោយពីបានតំឡើង Mathtype 6.7 ឬក៏ Versions ផ្សេងៗរួចហើយនោះ ចំពោះអ្នកដែលចេះ ភាសា LateX អ្នកអាចប្រើប្រាស់ Mathtype ក្នុងការ​សរសេរ​ រូបមន្តកាន់តែមានភាពលឿនរហ័យថែមទៀត ព...


Continue reading ...