នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំទើបតែចេះដែរ ហើយថ្ងៃនេះក៏ Post ឲ្យមិត្តទាំងអស់គ្នាបានដឹង ដែរទៅ នោះគឺ របៀបដាក់ Subtitle ទៅក្នុង AVI​ Video ។

\bigstar\bigstar របៀបទី១ (Option 1)\bigstar\bigstar

\space មុនពេលដែលអ្នកដាក់ Subtitle ឲ្យ AVI វីដេអូ អ្នកត្រូវមាន ៖
\space (Befor...


Continue reading ...